« Toelichting bij eigen bijdrage in de zorg.»

Gepubliceerd op 29-08-2018

Eigen bijdrage Wlz en eigen huis

Voor veel mensen geldt dat een groot deel van hun vermogen in de eigen woning zit. Sommigen zijn bang dat ze hun huis moeten opeten zodra ze worden opgenomen in een verpleeghuis. Terecht?

Op grond van de wet langdurige zorg (Wlz) moeten we voor onder andere opname in een verpleeghuis een eigen bijdrage betalen. Voor de hoogte van deze zogenaamde ‘eigen bijdrage Wlz’ wordt gekeken naar het verzamelinkomen — het inkomen in box 1, 2 en 3 samen — van twee kalenderjaren eerder. Dat verzamelinkomen wordt verhoogd met de ‘vermogensinkomensbijtelling’, een extra percentage (nu nog 8 procent, in de toekomst 4 procent) van het in box 3 belaste vermogen. Op deze manier wordt in 2018 bij de 4 procent fictief rendement die in 2016 nog gold, 8 procent vermogensinkomensbijtelling opgeteld. Hierdoor wordt niet 4, maar (4 + 8 =) 12 procent van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage. Op deze manier kan de eigen bijdrage Wlz voor mensen met box 3-vermogen een stuk hoger uitpakken dan voor mensen met geen of weinig eigen vermogen in box 3.

Vermogen
Spaartegoeden, beleggingen, vorderingen en ook eventuele schulden vallen allemaal in box 3. De waarde van de eigen woning en de leningen die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van die woning vallen in box 1 en behoren (dus) niet tot het box 3-vermogen. Maar hoe zit het nu als u in een verpleeghuis woont en niet meer in uw eigen woning? Gaat de woning dan direct meetellen voor de eigen bijdrage?

Peiljaar
Voor de eigen bijdrage Wlz van 2018 is — in principe — het vermogen op 1 januari 2016 van belang. Wanneer de woning op die datum nog in box 1 zat, telt de woning dus nog niet mee als vermogen voor uw eigen bijdrage in 2018.

Partner
De woning blijft in box 1 zolang één van beide fiscaal partners nog in de woning woont.

Voorbeeld 1
A en B zijn getrouwd. A woont in een verpleeghuis en B woont thuis. Omdat A en B elkaars fiscaal partners zijn — ze zijn immers gehuwd — behoort de echtelijke woning waar B zit, niet tot het box 3 vermogen van B en ook niet van A. Ze telt dus ook niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage.

Verpleeghuisregeling
Als de achtergebleven fiscaal partner óók naar een ‘Wlz-instelling’ (bijvoorbeeld een verpleeghuis) gaat, zal de woning in eerste instantie niet meetellen in box 3 op grond van de zogenaamde ‘verpleeghuisregeling’: de woning blijft nog tot twee jaar na opname in de Wlz-instelling in box 1. Dit is ook het geval als er geen fiscaal partner is.

Voorbeeld 2
C is weduwe en alleenstaand en in 2018 opgenomen in een verpleeghuis. Als ze niets onderneemt, schuift haar woning twee jaar na opname, dus in de loop van 2020, naar box 3. De woning telt dan voor het eerst op 1 januari 2021 mee als box 3-vermogen. Maar omdat het CAK naar het vermogen van twee jaar eerder kijkt, zal de waarde van het huis — min de eventuele lening(en) — pas vanaf 2023 gaan meetellen voor C’s eigen bijdrage Wlz.

Verhuisregeling
Wordt een woning leeg te koop gezet, dan geldt de ‘verhuisregeling’. Hierdoor blijft het huis het jaar van opname en de daaropvolgende drie kalenderjaren in box 1.

Voorbeeld 3
D heeft geen fiscaal partner en is in 2018 opgenomen in een verpleeghuis. D’s woning wordt in 2018 te koop gezet. Als het huis in 2021 nog niet is verkocht, valt het door de verhuisregeling pas vanaf 1 januari 2022 in box 3. De waarde van D’s woning zal pas in 2024 gaan meetellen voor de bepaling van de eigen bijdrage Wlz.

Voorbeeld 4
Wordt D’s huis in 2018 verkocht — in de huidige woningmarkt goed voorstelbaar — en vindt de overdracht nog dit jaar plaats, dan krijgt D de verkoopopbrengst minus de hypotheek op zijn bankrekening gestort. Dat geld telt mee bij het box 3-vermogen van 2019. Vanaf 2021 gaat dat meetellen voor de bepaling van de eigen bijdrage Wlz.

Verhuur
Soms wordt een huis na opname verhuurd. Zodra het huis wordt verhuurd, valt de woning in box 3.

Voorbeeld 5
E is weduwnaar en wordt in 2018 opgenomen in een verpleeghuis. Het lijkt er niet op dat hij naar zijn huis zal terugkeren. Hij besluit de woning te gaan verhuren. De woning verhuist op dat moment van box 1 naar box 3 en wordt op peildatum 1 januari 2019 tot het box 3-vermogen gerekend. Vanaf 2021 gaat de waarde meetellen voor de bepaling van de eigen bijdrage Wlz.

Overdracht ouderlijke woning
Soms wordt wel gedacht dat het overdragen van de ouderlijke woning aan de kinderen een goede manier is om de eigen bijdrage Wlz te beperken. Dat is niet het geval. Dit kan zelfs leiden tot een hógere eigen bijdrage èn méér inkomstenbelasting. De woning (en de eventuele hypotheek) vallen na overdracht bij de kinderen in box 3. Het geld dat de ouders van de kinderen kregen en/of de waarde van het vruchtgebruik is voor de ouders belast vermogen in box 3 en telt vol mee voor de eigen bijdrage!

Fouten
In het verleden werden er wel eens fouten gemaakt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Daardoor werd de woning per abuis in box 3 belast en vervolgens ook ten onrechte meegeteld voor de eigen bijdrage. Controleer daarom of de door het CAK gebruikte gegevens kloppen. Als dat niet het geval is, moet u contact opnemen met de Belastingdienst: zij zijn verantwoordelijk voor de gegevens waar het CAK mee werkt en kunnen deze wijzigen.

LET OP: Is de aanslag wel juist? Stuur dan een bezwaarschrift naar het CAK samen met een kopie van de aanslag en de aangifte.

CONCLUSIE

Wie veel box 3-vermogen heeft en in een verpleeghuis belandt, heeft minimaal twee jaar de tijd om maatregelen te treffen waarmee de eigen bijdrage Wlz kan worden beperkt. Heeft u een eigen huis, dan is er niets in de hand als uw fiscaal partner in het huis blijft wonen. Heeft u geen fiscaal partner of zit deze ook in een Wlz-instelling, dan heeft u in veel gevallen nog een paar jaar extra. Stel wel tijdig een gevolmachtigde aan om — mocht u daartoe zelf niet meer in staat zijn — namens u uw financiën te beheren. Zo kunt u, ook als u wilsonbekwaam bent geworden, uw box 3-vermogen zodanig beperken dat het geen invloed meer heeft op de eigen bijdrage Wlz.

 

health-2082630-340-1536758715.jpg